Prawnicy

prof. UPH dr hab. n. praw. Bartosz Nowakowski

                    Profesor UPH w Siedlcach, kierownik Katedry Prawa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, członek Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. Wykładowca procesowego i materialnego prawa administracyjnego oraz procesowego i materialnego prawa karnego.
W badaniach naukowych zajmuje się komparatystyką prawa państwowego i kanonicznego z szczególnym uwzględnieniem kanonicznego (materialnego i procesowego) prawa małżeńskiego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz badaniami porównawczymi kanonicznego prawa karnego (materia i proces) z normami państwowego prawa karnego oraz postępowania karnego.
Wieloletni sędzia Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu i wykładowca prawa kanonicznego UAM w Poznaniu oraz UKSW w Warszawie. Specjalista w zakresie procesów o rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei.

I. Praktyka sądowa:

a) 2006-2016: sędzia (także z prawem przewodniczenia trybunałowi kolegialnemu) w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu; przez ponad 10 lat pracy sądowej w zakresie spraw małżeńskich:

 • jako ponens zredagował ponad 180 wyroków I instancji oraz ponad 150 wyroków II instancji,
 • był votansem w ponad 100 sprawach I i II instancji oraz votował w ponad 180 sprawach skierowanych na tryb skrócony,
 • jako ponens zredagował ponad 360 dekretów w skróconym trybie postępowania sądowego,
 • przeprowadził kilka spraw małżeńskich w postępowaniu administracyjnym super rato, in favorem fidei oraz zwolnień z obowiązków wynikających z przyjętych święceń kapłańskich,
 • występował, na polecenie Stolicy Apostolskiej, jako adwokat w procesach karnych osób duchownych,
 • był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym

b) 2004-2006: praktyki w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Warszawie

II. Doświadczenie naukowe:

 • 2014: specjalizacja i dyplom (summa cum laude – z najwyższym wyróżnieniem) Studium Rotalnego w zakresie procesów super rato w Trybunale       Roty Rzymskiej – Rzym;
 • 2013: stopień doktora habilitowanego nauk prawnych z zakresu prawa kanonicznego na podstawie całości dorobku naukowego oraz monografii Rozwiązanie małżeństwa »in favorem fidei«. Źródła, ewolucja, aktualne normy;
 • 2006: stopień doktora nauk prawnych z zakresu prawa kanonicznego na podstawie pracy Wkład Księdza Antoniego Stankiewicza w dorobek myśli kanonistycznej w przedmiocie wad zgody małżeńskiej pod rządami Kodeksu Jana Pawła II;
 • 2005: tytuł magistra nauk prawnych z zakresu prawa kanonicznego na podstawie pracy Funkcjonowanie kan. 1107 KPK w kanonicznym systemie małżeńskim;
 • 2001-2005: studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie;
 • 2001: praca dyplomowa z zakresu wychowania prorodzinnego i seksualnego pt. Moralność sztucznego zapłodnienia w świetle instrukcji »Donum Vitae«;
 • 1999-2001: studia podyplomowe w zakresie Studiów nad Rodziną na WT UAM w Poznaniu;
 • 1999: tytuł magistra teologii na podstawie pracy Zagadnienie bezreligijnego chrześcijaństwa w listach Dietricha Bonhoeffera;
 • 1994-2000: studia filozoficzno-teologiczne na WT UAM w Poznaniu.

III. Doświadczenie dydaktyczne:

 • od 2017: profesor UPH w Siedlcach, kierownik Katedry Prawa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH; prowadzi zajęcia z zakresu materialnego i procesowego prawa administracyjnego, materialnego i procesowego prawa karnego. W badaniach naukowych zajmuje się komparatystyką prawa państwowego i kanonicznego z szczególnym uwzględnieniem kanonicznego (materialnego i procesowego) prawa małżeńskiego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz badaniami porównawczymi kanonicznego prawa karnego (materia i proces) z normami prawa karnego.
 • 2009-2016: adiunkt w Zakładzie Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu; prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu: norm generalnych, kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego i procesowego, kanonicznego prawa karnego, prawa zakonnego, prawa wyznaniowego i konkordatowego, kanonicznego prawa administracyjnego, prawa kanonizacyjnego
 • 2013-2016: wykładowca na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie w ramach studiów podyplomowych Sądownictwo i administracja w Kościele oraz kursów dokształcających dla biegłych sądowych Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa
 • 2013-2016: wykładowca prawa kanonicznego w ramach permanatnej formacji Katechistów Archidiecezji Poznańskiej przy WT UAM

IV. Inne:

 • od 2018 przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,
 • od 2018 członek Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich,
 • od 2017 członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych,
 • 2010-2015 redaktor naczelny serii wydawniczej WT UAM „Prawo i Kościół”
 • członek Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo z siedzibą w Rzymie oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich,
 • członek Rady Naukowej „Ius Matrimoniale”,
 • recenzent czasopism: „Prawo Kanoniczne”, „Seminare”, „Annales Canonici”, „Poznańskie Studia Teologiczne”

 

Dane firmy

Suprema-Lex Bartosz Nowakowski
ul. Stefana Dembego, nr 18a, lok. 6
02-796 Warszawa
NIP 6981576428

Copyright ©2021 Suprema Lex Bartosz Nowakowski |
Polityka prywatności

Copyright ©2021 Suprema Lex Bartosz Nowakowski | Polityka prywatności

Realizacja: wolnystrzelec.it

Scroll to Top
Otwórz czat
Witaj! Szybkie pytanie? Możesz napisać tutaj.